Handelsbetingelser for Audi select

Almindelige betingelser for Audi select

 

1. Aftalegrundlaget

1.1 Aftalegrundlaget udgøres af parternes lejeaftale, de udstedte udleverings- og afleveringskvitteringer samt disse almindelige betingelser. Ved uoverensstemmelse mellem de anførte dokumenter, har lejeaftalen forrang.

 

2. Ejendomsret

2.1 Alle biler, der udlejes til kunder (”Lejeren”) af Skandinavisk Motor Co. A/S, CVR-nr. 70 51 51 13, (”Udlejeren”), via Audi Select konceptet (”Bilen”), tilhører Volkswagen Semler Finans Danmark A/S Park Allé 350 A, 1., 2605 Brøndby, CVR-nr. 40 86 12 46 (”Ejeren”).

2.2 Lejer har alene en brugsret til Bilen på de vilkår, der fremgår af lejeaftalen og disse lejebetingelser.

2.3 Ejeren kan kræve Bilen forsynet med skilte og mærker, der angiver Ejerens ejendomsret.

2.4 Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af Bilen, må ikke fjernes.

2.5 Lejer er ikke berettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde retligt over Bilen.

2.6 Ved registrering af Bilen i Motorregisteret angives Ejeren som ejer og Udlejeren samt Lejeren som bruger.

2.7 Lejer må ikke ændre eller omdanne Bilen, ligesom Lejer ikke har ret til at udskifte dele af Bilen.

2.8 Ejerens ejendomsret omfatter tillige udstyr, der indføjes i eller erstatter dele af Bilen.

2.9 Udlejeren og Ejeren har til enhver tid ret til at besigtige Bilen på en af Udlejer angivet adresse, dog med mindst 7 dages varsel.

 

3. Brugsret & anvendelse:

3.1 Lejeren og enhver fører af bilen skal have gyldigt Dansk kørekort. Lejer skal være minimum 23 år.

3.2 Det er en forudsætning for at indgå lejeaftale med Udlejeren, at Udlejeren foretager en kreditværdighedsvurdering af Lejeren i henhold til kreditaftalelovens § 52 a. Kreditværdighedsvurderingen foretages af Ejeren, der efter Lejerens anmodning om bestilling på hjemmesiden elektronisk kontakter Lejeren vedrørende kreditværdighedsvurdering. Lejeren gennemfører kreditværdighedsvurderingen elektronisk ved at give Ejeren oplysninger om sine civile og økonomiske forhold. Formålet med kreditværdighedsvurderingen er for Udlejeren at konstatere, hvorvidt Lejeren vil være i stand til at betale de løbende lejeydelser.

3.3 Lejeaftale kan først underskrives, når resultatet af kreditværdighedsvurderingen har positivt udfald. Det er tillige en forudsætning for kreditværdighedsvurderingen og indgåelse af lejeaftalen, at Lejeren ikke er registreret i RKI eller lignende.

3.4 I tilfælde af kreditværdighedsvurderingen viser, at Lejeren ikke vil kunne betale de løbende lejeydelser, eller det viser sig, at Lejeren er registreret i RKI eller lignende, modtager Lejeren besked fra Udlejeren om, at der ikke kan indgås en lejeaftale vedrørende Bilen. Lejerens anmodning om bestilling af Bilen bortfalder herefter med øjeblikkelig virkning.

3.5 Bilen må ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand medmindre der foreligger konkret og skriftlig aftale med Udlejeren herom. Det er muligt at registre førere under 23 år, alene i de tilfælde hvor der er tale om lejlighedsvis kørsel og fører er Lejers samlever eller Lejers barn. Det er udelukkende registrerede fører på lejeaftalen hos Audi Select, der er dækket af forsikringen. Hvis en fører på skadestidspunktet ikke er registreret på lejeaftalen, vil Codan forsikring gøre fuld regres mod Lejer eller fører for skadeudgiften jf. forsikringsaftaleloven og udlejningsbekendtgørelsen §1, stk. 1

3.6 Bilen må ikke anvendes i mere end tre uger i træk uden for Danmarks grænser. Bilen må under alle omstændigheder ikke anvendes i lande uden for EU og EØS.

3.7 Rygning i Bilen er ikke tilladt. Ved overtrædelse vil Lejer blive pålagt at betale et rengøringsgebyr, der fremgår af Udlejers prisliste (”Prislisten”). Prislisten er vedlagt lejeaftalen og fremsendt til Lejer via e-mail. Prislisten er derudover tilgængelig på Udlejers hjemmeside.

3.8 Det er ikke tilladt at have dyr i Bilen. Ved overtrædelse vil Lejer blive pålagt at betale et rengøringsgebyr, der fremgår af Udlejers Prisliste.

3.9 Bilen må ikke anvendes til udlejning, kørsel på bane eller erhvervsmæssig person- eller godsbefordring samt anden kørsel, som kræver særlig tilladelse.

3.10 Såfremt Bilen anvendes i strid med lejeaftalen, de generelle betingelser eller gældende lovgivning, er Udlejer berettiget til at tilbagetage Bilen uden varsel. Enhver omkostning forbundet hermed pålægges Lejer, der tillige er forpligtet til at betale den aftalte leje for Bilen i den resterende del af lejeperioden.

 

4. Uopsigelighed

4.1 Lejeperioden for Bilen er 6 måneder. Lejeaftalen er i lejeperioden uopsigelig fra Lejerens side.

 

5. Bestilling og udlevering

5.1 Bilen bestilles online på www.audi.dk, og Lejeren vælger i den forbindelse et udleveringssted blandt de på hjemmesiden anførte Audi forhandlere. Bilen kan bestilles senest 10 dage og tidligst 180 dage før det valgte udleveringstidspunkt.

5.2 Udleveringstidspunktet fremgår af lejeaftalen, og Lejer hæfter for betaling af lejeydelsen fra det aftalte udleveringstidspunkt, uanset om Lejer først vælger at afhente Bilen på et senere tidspunkt, jf. pkt. 7 nedenfor.

5.3 I forbindelse med udlevering skal Lejeren straks undersøge Bilen og underskrive en udleveringskvittering. Lejer bekræfter ved sin underskrift af udleveringskvitteringen, at Bilen er modtaget i god og lovlig stand. Opdager Lejer, at der er fejl eller mangler ved Bilen ved undersøgelsen, skal dette straks oplyses til Udlejer, før Bilen tages i brug.

5.4 I perioden fra Bilens udlevering og frem til Bilens aflevering til Udlejer, forpligter Lejer sig til ikke at efterlade nøglen til Bilen i Bilen, når de ikke er i brug. Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at nøglen til Bilen ikke efterlades i Bilen, jf. pkt. 15. Der udleveres kun én nøgle til bilen.

5.5 Bilen udleveres med standarddæk monteret.

 

6. Depositum

6.1 Depositum udgør et beløb svarende til 2 måneders leje og skal betales senest 2 hverdage før det valgte udleveringstidspunkt. Beløbet trækkes automatisk fra Lejerens betalingskort, som blev anvendt ved bestillingen.

6.2 Depositum betales tilbage til Lejeren efter lejeperiodens ophør, såfremt Bilen fremstår uden skader og overkørte kilometer, forudsat at alle ydelser med tillæg af eventuelle omkostninger er indbetalt til Udlejeren, jf. pkt. 7.4 og 7.5.

 

7. Lejeydelsen

7.1 Lejeaftalen igangsættes på det aftalte udleveringstidspunkt. Den første lejeydelse opkræves på udleveringsdagen og opkræves herefter månedligt på samme dato.

7.2 Der kan alene anvendes betalings- og kreditkort som betalingsmiddel. Lejeren er pligtig til at sikre, at der er dækning for den månedlige lejeydelse, samt at kortet er aktivt. Ved udskiftning af kort skal Udlejeren uopfordret underrettes om de nye kortoplysninger til anvendelse ved kommende månedlige betalinger. Manglende overholdelse af denne pligt kan medføre øjeblikkelig ophævelse af Lejeaftalen, jf. betingelsernes pkt. 12.

7.3 Ved automatisk kortbetaling gælder i tillæg til de generelle lejebetingelser også ”Vilkår for automatisk kortbetaling” (udleveret sammen med de generelle lejebetingelser). Disse kan til enhver tid findes på hjemmesiden www.audi.dk.

7.4 Den månedlige lejeydelse, som er fast i hele lejeperioden, omfatter leje af Bilen, etableringsomkostninger, CO2-ejerafgift, forsikring, service og det aftalte kilometerforbrug.

7.5 Ved forsinket betaling af lejeydelsen eller andre skyldige ydelser i henhold til lejeaftalen betales rente og gebyrer i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

7.6 Bortkomst eller totalbeskadigelse af Bilen ved en begivenhed, der ikke beror på Udlejerens forhold, fritager ikke Lejeren fra at betale lejeydelsen. Hvis Bilen erklæres totalskadet eller stjålet, har Udlejer ret til at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning.

7.7 Det er muligt at betale med Dankort, Visa/Dankort og MasterCard.

 

8. Udlejers ansvar

8.1 Lejeren har inden lejeaftalens indgåelse udvalgt Bilen og godkendt model, leveringsbetingelser samt lejeaftalens og Betingelsernes indhold.

8.2 Udlejeren hæfter for rettidig levering og mangler ved Bilen i overensstemmelse med de ufravigelige regler i købeloven, som hvis Lejeren havde købt Bilen.

8.3 Udlejeren fraskriver sig ansvaret for ethvert tab, herunder driftstab eller andre følgeskader, som forsinkelse eller mangler ved Bilen måtte udløse hos Lejeren.

8.4 Udlejeren påtager sig ikke yderligere forpligtelser overfor Lejeren i relation til produktansvar, end hvad der følger af lovgivningens ufravigelige bestemmelser.

8.5 I tilfælde af mangler er Lejeren forpligtet til at acceptere afhjælpning, eventuelt ved at Bilen udskiftes med en bil af samme art, brugbarhed og kvalitet.

8.6 Udlejer er ikke ansvarlig for levering af de i Lejeaftalen angivne ydelser i tilfælde af en force majeure-begivenhed, herunder men ikke begrænset til nedbrud i eller manglende adgang til IT-systemer, hærværk og tyveri, epidemier/pandemier, krig samt andre begivenheder, som ligger uden for Udlejers kontrol, hvad enten begivenheden rammer Udlejer selv eller en underleverandør. 

 

9. Lejers ansvar

9.1 Lejer er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter/regler/love, der gælder for benyttelse af Bilen, overholdes, og at eventuelle fornødne tilladelser indhentes. Lejer bærer risikoen for, at de fornødne tilladelser kan opnås og ikke tilbagekaldes.

9.2 Lejer friholder Udlejer for ethvert ansvar, som Udlejer måtte ifalde over for det offentlige eller over for private på grund af den brug, Lejer gør af Bilen, herunder at forskrifter ikke er iagttaget, eller at tilladelse ikke er indhentet.

9.3 Lejer må kun påfylde den korrekte brændstoftype på Bilen. Lejer skal holde Udlejer skadesløs for ethvert tab forbundet med påfyldning af forkert brændstoftype.

9.4 Lejer må ikke benytte Bilen til kørsel under påvirkning af alkohol, narkotiske stoffer eller andre former for sløvende midler.

9.5 På samme måde som hvis Lejer havde været Bilens ejer, er Lejer ansvarlig for eventuelle lovbrud, der finder sted i lejeperioden og sker i forbindelse med Lejers brug af Bilen. Lejer hæfter for alle bøder, gebyrer, afgifter, herunder vejafgifter og parkeringsafgifter, som måtte opstå i forbindelse med brugen af Bilen i lejeperioden og frem til det tidspunkt, hvor Bilen er afleveret til Udlejer. Lejer accepterer, at Udlejer er berettiget til at trække disse omkostninger på Lejers kreditkort med tillæg af det administrationsgebyr, der fremgår af Prislisten.

9.6 Lejeren skal ved ændring af forretningssted/bopæl straks skriftligt underrette Udlejeren herom via select@audi.dk

 

10. Vedligeholdelse

10.1 Lejeaftalen er inklusiv serviceaftale og omfatter fri service/mekanisk vedligeholdelse i henhold til de til enhver tid gældende forskrifter fra fabrikanten, herunder udgifter til arbejdsløn, reservedele, kontrol og olieskift.

10.2 Lejeren skal vedligeholde Bilen herunder indlevere Bilen til service hos den udleverende forhandler i henhold til den udleverede instruktionsbog, således at Bilen til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.

10.3 Lejeren skal ved vedligeholdelse nøje overholde de herfor gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra fabrikanten, herunder iagttage og følge instruktioner vedr. bilens aktivering af motorlamper. Ved reparation og vedligeholdelse skal der anvendes de af fabrikanten foreskrevne reservedele, og al reparationsudbedring af skader og service skal foretages hos den udleverende forhandler.

10.4 Lejer vil blive holdt ansvarlig for eventuelle følgeskader, der måtte opstå på grund af manglende overholdelse af punkt 10.2 og 10.3, herunder for bortfald af garanti.

10.5 Hvis Lejer undlader at indlevere Bilen til service og reparation hos den udleverende forhandler, vil dette blive betragtet som væsentlig misligholdelse af lejeaftalen, og Udlejer vil være berettiget til straks at ophæve lejeaftalen.

 

11. Risiko

11.1 Lejeren bærer risikoen for Bilens ødelæggelse, forringelse, beskadigelse eller bortkomst, herunder tyveri, fra det tidspunkt Bilen blev udleveret til Lejeren og frem til det tidspunkt, hvor Bilen på rette måde er leveret tilbage til Udlejeren. Hvis Bilen ødelægges eller forringes - uanset af hvilken årsag - skal Lejeren straks underrette Udlejeren herom.

11.2 Lejer hæfter for udgifter udløst af skader, hændelige uheld, tyveri m.v., i det omfang skaden ikke er dækket af den i punkt 16 tegnede forsikring.

11.3 Hvis Bilen kan repareres, påhviler det Lejeren at iværksætte reparation af disse, jf. pkt. 10.

11.4 Lejer frigør ved sin accept af lejeaftalen og disse lejebetingelser Udlejer for ethvert ansvar for tab af eller skader på enhver genstand, som Lejer eller nogen anden person måtte have efterladt, opbevaret eller transporteret i Bilen før eller under lejeperioden. Lejer er endvidere indforstået med at holde Udlejer skadesløs i tilfælde af erstatningskrav eller omkostninger opstået i forbindelse med sådanne tab eller skader, ligesom Lejer skal forsvare Udlejers interesser og godtgøre ham eventuelle omkostninger i denne forbindelse.

 

12. Misligholdelse

12.1 Udlejeren kan uden varsel ophæve lejeaftalen, tilbagetage Bilen og kræve erstatning for sit tab, herunder bl.a. lejeydelser i den resterende del af lejeperioden, såfremt Lejeren væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til lejeaftalen, går konkurs, standser sine betalinger eller lignende.

12.2 De nedenfor oplistede forhold vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. Listen er ikke udtømmende. Det vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse, hvis Lejer:

12.2.1 undlader at betale forfaldne ydelser eller andre skyldige beløb,
12.2.2 forsømmer at vedligeholde Bilen som beskrevet i punkt 10,
12.2.3 nægter Udlejer eller dennes samarbejdspartner efter rimeligt varsel på 7 dage at få adgang til at besigtige Bilen, 
12.2.4 anvender Bilen i strid med de love, forskrifter og instruktioner, der gælder for sådant brug, eller undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser, eller
12.2.5 overlader brugen af Bilen helt eller delvist til andre end medlemmer af lejers husstand. 

12.3 Såfremt politiet eller anden offentlig myndighed vurderer, at Bilen under lejeperioden har været benyttet til ulovlige eller uhensigtsmæssige formål, kan disse uden videre inddrage Bilen, uden at Lejer i den anledning har krav på erstatningskøretøj eller økonomisk kompensation. 

 

13. Aflevering

13.1 Bilen afleveres efter nærmere aftale med Udlejeren samme sted og i samme stand som ved udleveringen bortset fra almindeligt slid og ælde, og skal være tømt for personlige genstande, rengjort, støvsuget og vasket.

13.2 Ved lejeperiodens udløb eller ophør af lejeaftalen skal Lejeren aftale tid til gennemgang af bilen.

Alle skader:

K5: Mangler eller skader som skal udskiftes. Den forventes ikke at kunne rettes/repareres.

K4: Følgende dele må forventes at skulle repareres/rettes og lakeres. Graden er alvorligere end at denne kan udbedres via smart/alternativ reparation.

K3: Større stenslag, trykbuler og ridser. Smart/alternativ reparation kan bruges hvis det findes nødvendigt.

K2: Stenslag, mærker og ridser som ikke kan fjernes helt ved almindelig klargøring. Smart/alternativ reparation kan bruges hvis det findes nødvendigt.

K1: Mærker og småridser som helt eller delvist kan udbedres ved almindelig klargøring – uden beregning

K0: Delen er fejlfri/uskadet.

13.3 Lejeren er berettiget til og opfordres til at deltage i gennemgangen af Bilen.

13.4 Der udfærdiges en afleveringsrapport om Bilens kosmetiske stand på baggrund af Udlejers retningslinjer, herunder; stenslag/revner i glas, ridser i lak (der ikke kan poleres væk), ridser/huller/buler i interiør, skader, eftermontering af ekstraudstyr, reklamelabels og lignende, ruder og dæk, samt hvorvidt kabinen er medtaget af røg eller anden lugtgene. Efter gennemgangen af Bilen udarbejdes en opgørelse til Lejer, der hæfter for reparation af skader, der ikke er omfattet af kaskoforsikringen.

13.5 Såfremt Lejeren ikke ønsker at deltage i gennemgangen, kan Bilen afleveres hos den udleverende forhandler mod underskrivelse af afleveringskvittering. Lejeren accepterer i den forbindelse, at resultatet af gennemgangen uden videre er bindende for Lejeren, og at Lejeren ikke efterfølgende kan komme med indsigelser mod fagmandens opgørelse.

13.6 Bilen afleveres i rengjort og vasket stand og tømt for private effekter. Bilen skal indeholde nøgle og eventuelle nøglekort, eventuelle radiokoder, servicebog og instruktionsbøger.

13.7 Såfremt gennemgang af Bilen påviser skader, der dækkes af Bilens kaskoforsikring, er Lejeren forpligtet til at kontakte Codan for udfyldelse af skadesanmeldelse.

Anmeldelse skal ske til Codan Forsikring på telefon 33 55 52 38 med henvisning til policenummer: 685 008 989 0. Anmeldelsen af skader skal være tilstede ved gennemgangen. Reparation af skader, der ikke er omfattet af selvrisiko, fratrækkes det af Lejer indbetalte depositum.

13.8 Det tilladte kilometerforbrug fremgår af lejeaftalen. Lejer skal betale for overkørte kilometer med den takst, der fremgår af lejeaftalen. Ubrugte kilometer refunderes ikke.

13.9 Afleveres Bilen ikke senest på det aftalte afleveringstidspunkt, er Lejer erstatningsansvarlig for skader og tab, der ikke er forsikringsdækning for, og som måtte opstå i perioden, indtil Bilerne afleveres samme sted, som der er sket udlevering. Lejer vil samtidig hæfte for betaling af lejeydelser frem til det tidspunkt, hvor der er sket aflevering.

 

14. Ændringer i lejebetingelserne

14.1 Udlejer forbeholder sig retten til at ændre vilkår, herunder priser og gebyrer.

14.2 Hvis Udlejer foretager ændringer i lejeaftalen eller lejebetingelserne, vil Lejer blive orienteret pr. e-mail.

14.3 Væsentlige ændringer skal varsles overfor Lejer med et varsel på mindst 30 dage, og Lejer kan i varslingsperioden opsige lejeaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på 14 dage uanset, at lejeaftalen er uopsigelig i lejeperioden.

14.4 Enhver ændring af lejeaftalen eller lejebetingelserne skal ske skriftligt for at være gyldig.

14.5 Udlejer har mulighed for at ændre i priser, gebyrer og andre vilkår i bestemte situationer. Det er desværre ikke muligt at lave en komplet liste, men her findes eksempler på nogle af de situationer, hvor Udlejer har mulighed har for at ændre priser og gebyrer:

14.6.1 Udefrakommende omkostninger. Udlejers prissætning er afhængig af de priser og omkostninger Udlejer har til indkøb af de køretøjer Lejer kan leje. En højere indkøbspris vil medføre mulige prisstigninger for Lejer ved leje af et køretøj.
Det kan også være omkostninger fra andre eksterne parter i forbindelse med Udlejers levering af ydelser til Lejer, f.eks. for at stille betalingsløsninger til rådighed, stigninger i renteomkostninger eller stigninger fra andre distributører.

14.6.2 Ændret lovgivning, regulering eller praksis. Afgiftsområdet på biler er reguleret af lovgivning og andre regler, som hyppigt ændres.
Sådanne ændringer eller fx en ny retspraksis eller administrativ praksis kan gøre, at Udlejer bliver nødt til at ændre i vilkår og priser.

 

15. Forsikring

15.1 Kasko- og ansvarsforsikring er inkluderet i den månedlige lejeydelse. Selvrisikoen for Lejeren er 5.000 kr. pr. skade. I tilfælde af totalskade er selvrisikoen for Lejeren ligeledes 5.000 kr.

15.2 Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at nøglen til Bilen ikke efterlades i Bilen, når de ikke er i brug.

15.3 Forsikringsselskabet kan gøre regres gældende overfor Lejer for den fulde skadesudgift, hvis Bilen er ført af en person uden gyldigt kørekortet, hvis Bilen er ført af en anden person end Lejeren, eller hvis skaden er fremkaldt ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. færdselslovens § 108, stk. 2.

15.4 Lejer er uden beløbsbegrænsning forpligtet til at erstatte Udlejers tab i forbindelse med tyveri af bilen eller skader derpå forvoldt ved ulykke, som kan henføres til Lejers tilsidesættelse af sine forpligtelser efter denne aftales pkt. 3 og/eller pkt. 9, og hvor Lejers misligholdelse afstedkommer, at skaden ikke dækkes under den tegnede kaskoforsikring.

15.5 Lejer hæfter ligeledes ubegrænset for ethvert tab påført Udlejer som følge af at lejer eller en anden fører af bilen i lejeperioden har overtrådt færdselslovens kapitel 18a (konfiskation).

15.6 Uden for området for færdselsuheld i færdselslovens forstand, hæfter Lejer for enhver beskadigelse af bilen, som skyldes Lejers tilsidesættelse af dennes forpligtelser i henhold til denne aftales afsnit 9. Beskadigelse forstås i denne sammenhæng i ordets videste forstand, herunder mekaniske og kosmetiske skader, defekter, uforventelig forringelse, tilsmudsning m.v.

15.7 Tro‐ og loveerklæring: Kørsel i strid med lov om vanvidskørsel (L127) Ved prøvekørsel, leje (herunder udlån af værkstedsbiler) og leasingaftaler. Jeg erklærer på tro og love, at jeg eller dem jeg måtte overlade køretøjet til, ikke vil køre i bilen på en sådan måde, at kørslen er i strid med lov om vanvidskørsel (L127), hvorefter politiet vil være berettiget til at beslaglægge og herefter konfiskere køretøjet. Ved min underskrift på denne aftale accepterer jeg at være fuldt erstatningsansvarlig over for ejeren af denne bil, hvis jeg eller den jeg overlader bilen til, overtræder lov om vanvidskørsel.

Jeg anerkender ved min underskrift at være blevet orienteret om risikoen for at blive pålagt at betale en erstatningssum til sælger på det lånte/leasede/lejede køretøjs værdi i tilfælde af, at køretøjet konfiskeres af politiet, jf. lov om vanvidskørsel. Der gøres opmærksom på, at det fulde erstatningskrav plus renter vil blive inddrevet ved civilt søgsmål, hvis betaling ikke forfalder rettidigt.

Jeg erklærer på tro- og love, at jeg ikke tidligere er straffet for vanvidskørsel eller grovere forseelser af færdselsloven, fx gentagne forseelser, forseelser, der har resulteret i frakendelse af kørekortet eller givet fængselsstraf. Jeg erklærer på tro og love, at jeg i tilfælde af konfiskation under min varetægt har betalingsevnen til at erstatte det konfiskerede køretøj enten kontant eller ved en løbende afdragsordning.

Lov om vanvidskørsel (L127) Færdselsloven § 117 ff.

15.4 Lejer accepterer sin forpligtelse til at beskytte Udlejers interesser i tilfælde af skade eller anden forsikringsbegivenhed ved: 

15.4.1 straks at anmelde enhver skade der opstår i lejeperioden til Udlejers forsikringsselskab, Codan på telefonnummer 33 55 52 38 med henvisning til policenummer: 685 008 989 0. 
15.4.2 at skaffe navne og adresser på alle implicerede parter og eventuelle vidner samt registreringsnumre på alle implicerede biler, 
15.4.3 undlade at anerkende ansvar eller skyld,
15.4.4 undlade at forlade Bilen uden at der er truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger,
15.4.5 underrette politiet omgående, såfremt en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade, 
15.4.6 udfylde og aflevere en skadesanmeldelse på Udlejers eller Udlejers forsikringsselskabs forespørgsel. 

15.5 Glasforsikring er inkluderet i den månedlige lejeydelse. Selvrisikoen for Lejeren er 1.000 kr. ved udskiftning af frontrude og med inkluderet gratis smart repair. Kontakt din lokale Audi forhandler for udbedring, og anmeld skaden til Codan.
15.6 Hvis Lejer undlader at iagttage ovenstående, medfører det bortfald af forsikringsdækningen.

 

16. Brug af persondata

16.1 Når du lejer en bil, vil Skandinavisk Motor Co. A/S registrere og behandle personoplysninger vedrørende din lejeaftale. Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik, som du finder her.

 

17. Tvister

17.1 Enhver tvist mellem Lejeren og Udlejeren, der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved de almindelige danske domstole.

 

18. Klager

18.1 Ønsker du at klage over en vare eller tjenesteydelse, kan du kontakte mail: select@audi.dk

Navn: Skandinavisk Motor Co. A/S 
Adresse: Park Alle 355 
Postnr.: 2605 Brøndby
CVR: 70515113

18.2 En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Nævnenes Hus til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, herunder via Klageportalen for Nævnenes Hus. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her. 

Vilkår for automatisk betaling

 

1. Generelt

1.1. Disse vilkår for automatisk betaling gælder i tillæg til lejeaftalen og de generelle lejebetingelser for Audi Select.

1.2. Skandinavisk Motor Co. A/S har ret til at ændre disse vilkår med en måneds varsel. Ændringer varsles i overensstemmelse med de generelle lejebetingelser.

 

2. Automatisk betaling af lejeydelsen

2.1. Når du bestiller Bilen på www.audi.dk, skal du indtaste dine betalingskortoplysninger. Depositum trækkes automatisk fra det benyttede betalingskort 2 hverdage før det valgte udleveringstidspunktet. Når du har afhentet Bilen bliver den første lejeydelse automatisk trukket fra dit betalingskort og herefter trækkes lejeydelsen automatisk fra dit kort månedligt forud på samme dato i måneden.

 

3. Automatisk betaling af øvrige beløb

3.1. Hvis Skandinavisk Motor Co. A/S kan gøre krav gældende mod dig i anledning af din leje og brug af et køretøj (fx ved skader på køretøjet, manglende rengøring/tankning, m.v.), vil betaling herfor blive trukket fra dit betalingskort. Det samme gælder øvrige krav som Skandinavisk Motor Co. A/S måtte have imod dig i anledning af aftaleforholdet (fx administrationsgebyrer, rykkergebyrer, og øvrige gebyrer efter den til enhver tid gældende prisliste). Du vil blive adviseret om dette minimum 7 dage i forvejen.

 

4. Betalingsmetoder

4.1 Det er muligt at betale med Dankort, Visa/Dankort og MasterCard.

 

5. Kvittering

5.1 Kvitteringer vedr. depositum, lejeydelse og øvrige beløb fremsendes til den af kunden oplyste e-mail.6. Afvisning, indsigelse og tilbagekaldelse af samtykke

6.1. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at Skandinavisk Motor Co. A/S må benytte dine betalingskortoplysninger. Tilbagekaldelse af samtykket kan ske ved henvendelse til select@audi.dk

Hvis du tilbagekalder dit samtykke til, at Skandinavisk Motor Co. A/S må benytte dine betalingskortoplysninger medfører det ikke, at du ikke er forpligtet til at betale lejeydelsen i lejeperioden. Skandinavisk Motor Co. A/S vil i så fald sende en opkrævning af lejeydelsen i stedet for.

6.2. Hvis du ønsker at afvise eller har indsigelser mod en betaling, kan dette ske ved henvendelse til select@audi.dk

Du har desuden mulighed for at gøre indsigelse imod en gennemført betaling ved at rette henvendelse til din bank.

 

7. Opdatering og opbevaring af oplysninger

7.1. Det er dit ansvar, at dine betalingskortoplysninger opdateres ved udløb, spærring, bortkomst eller lignende. Du kan opdatere dine betalingskortoplysninger ved at kontakte Skandinavisk Motor Co. A/S på select@audi.dk

7.2. Betalingskortoplysningerne bliver registreret og opbevaret sikkert og betryggende hos en tredjemand, godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder.

 

Prisliste for Audi select

 

Betaling

 

For sen betaling (Rykkergebyr 1)

Kr. 100

For sen betaling (Rykkergebyr 2)

Kr. 100

For sen betaling (Rykkergebyr 3)

Sendes af inkassobureau

Overgivelse til inkasso

Kr. Opkræves af inkassobureau

 

Bilen

 

Bil ikke rengjort ved returnering

Fra kr. 1.500

Pletter på sæder

Fra kr. 1.500

Rygning i bilen (ikke tilladt)

Fra kr. 5.000

 

Administration

 

Opkrævning af offentlige gebyrer (p-afgift, mm)

Kr. 300

Administration

Kr. 300

For sen returnering af bil ved udløb

Kr. 2.000 + ydelse

Tilføjelse af ekstra førere efter bilen er udleveret

Kr. 300

Totalskade

Kr. 5.000 + afgiftsopgørelse